Lånereglement

Sist oppdatert 7. nov. 2023

Lånerett: Alle frå 1. klasse med adresse i Noreg kan få lånekort mot å visa godkjend legitimasjon.Signatur på lånekortet seier at du aksepterer utlånsreglane. Barn under 15 år må ha underskrift frå føresett på eige skjema.

Lånekort:Alle personlege lånarar må ha lånekort. Du skal ha det med kvar gong du låner. Kortet er personleg, og skal ikkje brukast av andre enn den det er utferda til. Barn kan likevel låna på foreldre eller føresette sitt lånekort.

Meld frå til biblioteket straks dersom kortet ditt kjem vekk eller blir stole, slik at andre ikkje kan misbruka det. Du er også ansvarleg for å melda frå om endring av namn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

Lånetida for bøker, lydbøker, tidsskrifter m.v. er normalt 30 dagar. Dersom boka ikkje er reservert av andre, kan lånet fornyast inntil 3 gonger. Ønskjer du å fornya lånet, må du kontakta biblioteket før lånefristen er ute.

Lånetida for filmar er 7 dagar, og lånet kan normalt ikkje fornyast.

Lånetida for språkkurs er 60 dagar, og kan fornyast.

Kopiar og utskrifter: Betaling følgjer satsane på Heradshuset.

Ansvar: Du er ansvarleg for alle lån som er registrerte på kortet ditt (i ditt namn).

Dei føresette er økonomisk ansvarlege for materiale lånt av barn/ungdom.

Skadd, bortkome el. ikkje levert materiale skal erstattast etter følgjande minimumssatsar:

  • vaksenbok / teikneseriealbum / lydbok: kr 360,-
  • barnebok / ungdomsbok / DVD / Blu-ray / enkelt-CD-lydbok: kr 260,-
  • tidsskrift / teikneseriehefte: kr 160,-
  • anna materiale: etter biblioteket si vurdering

Ved fjernlån er det erstatningssatsane for utlånsbiblioteket som gjeld.

Institusjonar må erstatta skadd, bortkome el. ikkje levert materiale etter same reglar som for personlege lånarar.

Bøker og anna materiale skal handsamast varsamt og med reine hender. Me vil ha det tilbake i same stand som då det blei utlånt.

Purregebyr: Biblioteket krev eit gebyr på for seint innlevert materiale etter desse satsane:

  • 1. purring: kr 0,-
  • 2. purring: kr 50,-
  • 3. purring: kr 100,-

I andre purrebrev får du varsel om erstatning. Tredje brev er krav om erstatning. Også ubetalte gebyr kan medføra erstatningskrav om dei ikkje blir betalte innan rimeleg tid.

Biblioteket kan justera satsane ovanfor etter prisnivået som gjeld til kvar tid.

Skuldar du 100 kroner eller meir, må du gjera opp for deg før du får låna på ny.

Grove og gjentekne brot på utlånsreglane kan medføra tap av låneretten.

Kontakt

Sånn bruker du biblioteket

Ansvarleg redaktør: Ingebjørg Nyhus
Besøk oss på facebook
Bygd med Libry Content